Skip to content

UCHWAŁA NR VI131/11

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 25 lutego 2011 r.

 

w sprawie w sprawie ustalenia opiat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. 'Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 poz. 1441. Nr 175 poz. 1457, z2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 / oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z2002 r. Nr 113 poz. 984, z2003 Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 193, Nr 96 poz. 874, z2008 Nr 223, poz. 1458, z2009 Nr 19 poz. 101 i poz. 100, Nr 157 poz. 1241, z2010 Nr 106, poz. 675, Nr 127 poz. 857/ Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustała się opłaty /netto/ za miejsca grzebalne - groby ziemne na okres 20 lat:

a) za grób jednomiejscowy - 200,00 zł

b) za rezerwację miejsca na grób jednomiejscowy - 200,00 zł

c) za grób dwumiejscowy - 350,00 zł

d) za rezerwację miejsca na grób dwumiejscowy - 350,00 zł

e) za grób dzieci do lat 6 - 150,00 il

f) za dochówek oraz miejsce dla urny - 200,00 zł

2. Ustala się opłaty /netto/ za miejsca pod groby murowane na okres 50 lat:

a) za grób jednomiejscowy - 1.000,00 zł

b) za rezerwację miejsca pod grób jednomiejscowy - 1.000,00 zl

c) za grób dwumiejscowy - 2.000,00 zł

d) za rezerwację miejsca pod grób dwumiejscowy - 2.000,00 zł

e) za groby czteromiejscowe - 3.500,00 zł

f) za rezerwację miejsca pod grób czteromiejscowy - .3.500,00 zł

g) za dochówek do grobu i miejsce dla urny 1 000,00 zł

3. Po upływie czasu określonego w ust. 1 i 2 opłaty podlegają odnowieniu po cenach aktualnie obowiązujących.

§ 2. Ustala się opłatę za wjazd na teren cmentarzy komunalnych dla samochodów wwożących materiały budowlane do ustawienia pomników bądź budowy grobowców w wysokości 100,00 zł.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX V/234/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.